آسانسور نفربر

آسانسور نفربر

در خصوص آسانسورهای نفربر همانطور که قبلا هم گفتیم از آسانسور جهت جتبجایی از طبقه ای به طبقه انجام میشود که در حقیقت این آسانسور یک اتاقک متحرک میباشد که میتوان توسطآن جابجا شد. آسانسورها در حقیقت هم باربر هستند و هم نفر بر و در توضیحی دیگر میتوانیم بگوییم که، آسانسور در واقع مجموعه تجهیزات جابجایی است که امکان انتقال  و جابجایی عمودی اشخاص و یا لوازم را میان طبقات ساختمان ایجاد میکند. یک آسانسور به کمک موتور آسانسور نیروی مورد نیاز برای حرکت عمودی اتاقک ایجاد می نماید. لازم به ذکر است که بدانید فرمانهای لازم برای توقف های خودکار و کنترل آسانسور به کمک تابلو فرمان آسانسور صورت میگیرد.

آسانسور اعم از باربر و آسانسور نفربر از لحاظ چگونگی وارد شدن نیروی محرکه به کابین آسانسور به چهار دسته نیز دسته بندی میگردد:

آسانسور کششی

آسانسور هیدرولیک

آسانسور وینچی

آسانسور مغناطیسی

در حقیقت آسانسور نفربر به ماشینی اطلاق میگردد که بمنظور حمل نفر و یا بار بکار گرفته میشوند و  عملکرد این آسانسور نفربر در مقایسه با جرثقیل ها و لیفتراک ها و آسانسورها کاملا فرق داشته و مکانیزم ویژه خود را دارا میباشد. آسانسور نفربر بخاطر جابه جایی افراد دمیان  طبقات بایستی امنیت بالایی داشته باشد و تمام ایمنی ها در آن لحاظ گشته باشد.این آسانسور نفربر را به شکل نیم کابین و یا تمام کابین تولید میکنند،و این آسانسورهای نفر بر به شکل هیدرولیکی اجرا میشوند.  آسانسورهای نفربر،تحت عنوان  آسانسور نفر بر خانگی یا آسانسور هیدرولیکی شناخه میشوند

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top